Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (bestelbon, leverbon, factuur, website)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle bestellingen, leveringen, afhalingen en verkopen van producten bij en door Huis Vossen.
 2. Elke offerte die uitgaat van Huis Vossen is geldig gedurende 14 dagen vanaf opmaak.
 3. De bestellingen van de klant zijn definitief en onherroepelijk.
 4. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Eventuele overschrijding van de leveringstermijnen verleent aan de klant niet het recht om de bestelling te annuleren, de levering te weigeren of schadevergoeding te eisen.
 5. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op de datum van levering van de producten.
 6. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn de facturen van contant betaalbaar, zonder aftrek van enige korting en zonder kosten, door storting op de bankrekening. 
 7. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldatum, wordt de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met interesten van 12% per jaar te berekenen vanaf de vervaldatum, evenals met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 125 EURO, onverminderd het recht van Huis Vossen om de werkelijke opgelopen schade te vorderen, met inbegrip van alle invorderingskosten van welke aard ook.
 8. Leveringen en/of facturen die binnen de vijf dagen na ontvangst niet aangetekend betwist zijn, worden onweerlegbaar vermoed aanvaard te zijn.
 9. De eigendom van de door Huis Vossen verkochte producten gaat pas op de klant over wanneer alle door de klant verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan, met inbegrip van de intresten en kosten. Het risico gaat op de klant over bij in ontvangstneming van de producten.
 10. Huis Vossen verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR reglementering met het oog op het promoten en verkopen van door haar verdeelde producten.
 11. Op alle bestellingen, leveringen en verkopen is het Belgische interne recht van toepassing.
 12. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.